Profesor uczelni stanowisko badawcze

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8750-11500 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Tematyka badawcza uprawiana przez kandydata musi być zgodna z Agendą Badawczą Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i zawierać się w jednym z następujących obszarów tematycznych:
a) Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane i ich detekcja, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, kanały i super-kanały kwantowe, kwantowe kodowanie, teoria zasobów kwantowych, superaddytywność zasobów kwantowych;
b) Transfer energii w układach kwantowych: kwantowe baterie i układy pochodne;
c) Podstawy mechaniki kwantowej a teoria informacji: nierówności Bella, losowość kwantowa, bezpieczeństwo kryptograficzne przy atakach post-kwantowych, kwantowa kontekstualność z zastosowaniem teorii grafów, kwantowa i post-kwantowa złożoność komunikacyjna;
d) Relatywistyczna teoria informacji: przyczynowa propagacja i przetwarzanie informacji kwantowej i post-kwantowej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk fizycznych
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy potwierdzającym kompetencje w zakresie teorii informacji kwantowej, podstaw mechaniki kwantowej, transferu energii w układach kwantowych lub relatywistycznej teorii informacji
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi lub kierowaniu projektami naukowymi (w tym doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik projektu)
 • aktywność naukową min. w organizowanych konferencjach, seminariach i sympozjach międzynarodowych oraz krajowych
 • biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

Mile widziane

 • doskonały dorobek publikacyjny z co najmniej 10 artykułami jako wiodący autor
 • indeks H (według bazy Scopus) wynoszący 12 lub więcej
 • doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z zagranicznym partnerem naukowym
 • doświadczenie w pracy zawodowej w zagranicznych ośrodkach naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie wysoce wyspecjalizowanych badań naukowych w dyscyplinie nauk fizycznych, związanych z tematyką agendy badawczej ICTQT
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych
 • pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji Nauki Polskiej
 • wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • uczestniczenie w kształceniu doktorantów, w szczególności udział w przeprowadzaniu w Uczelni oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta, przeprowadzanie egzaminów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się oraz opieka nad kołami naukowymi
 • realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość negocjacji zatrudnienie (jednakże nie wcześniej niż 01.01.2024)
 • praca w międzynarodowym ośrodku w renomowanej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje)
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk fizycznych

Załączniki