Profesor uczelni stanowisko badawcze

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Stanowisko PROFESORA UCZELNI w
grupie pracowników badawczych w Zakładzie Optyki i Informacji Kwantowej,
Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Nasze wymagania

  • Wymagania: a) Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk fizycznych. b) Sprecyzowane zainteresowania badawcze mieszczące się w zakresie fizyki teoretycznej. Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem. c) Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych. d) Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach
  • Wymagania szczegółowe: a) Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik projektu. b) Minimum pięcioletnie doświadczenie podoktorskie zrealizowane w zagranicznych uniwersytetach bądź instytutach badawczych. c) Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu badawczego. d) Udokumentowana działalność organizacyjna na szczeblu uniwersyteckim oraz międzyuczelnianym e) Doświadczenie w sprawowaniu opieki nad doktorantami; f) Minimalny indeks H wynoszący 14 (wg. bazy Scopus)

Mile widziane

  • Dodatkowymi atutami kandydata będą: a) Udokumentowana działalność organizacyjna na szczeblu międzynarodowym; b) Doświadczenie w koordynacji międzynarodowego konsorcjum realizującego grant naukowo-badawczy; c) Znajomość obsługi pakietów obliczeniowych (np. Mathematica, Matlab).

Zakres obowiązków

  • Główne obowiązki: • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych. • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka w wymiarze 210 godzin/rok akademicki. • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach. • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze. • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres mailowy: marek.krosnicki@ug.edu.pl następujących dokumentów: 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr) 3. Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych 4. Życiorys naukowy zawierający informację o dorobku naukowym i dydaktycznym 5. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki