Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Nasze wymagania

 • • Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk technicznych zdobytego poza Politechniką Łódzką, a od momentu uzyskania stopnia doktora do momentu złożenia wniosku upłynęło maksymalnie 7 lat lub:
 • • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego uzyskanego w Politechnice Łódzkiej pod warunkiem realizacji kariery naukowej poza Politechniką Łódzką
 • • W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu kandydat powinien mieszkać i pracować poza terytorium Polski
 • • Stworzenie planu badań i przedstawienie go we wniosku konkursowym
 • • Kandydat musi wykazać się doświadczeniem we współpracy międzynarodowej
 • • Kandydat powinien posiadać minimum 6 publikacji w punktowanych wydawnictwach naukowych
 • • Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • • Realizacja planu badań przedstawionego we wniosku konkursowym w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • • Stworzenie własnego zespołu badawczego (w oparciu o środki finansowe pozyskane przez laureata konkursu w konkursach grantowych organizowanych przez zewnętrzne instytucje finansujące naukę)
 • • Szczególnie poszukujemy osób zainteresowanych badaniami neuroestetycznymi w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Mile widziana byłaby koncepcja stworzenia laboratorium pozwalającego na tego rodzaju badania
 • • Możliwość realizacji w zespole badawczym kandydata, prac inżynierskich/licencjackich/magisterskich przez studentów Politechniki Łódzkiej
 • • Możliwość pozyskania do współpracy doktoranta z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej; • Obowiązek składania rocznych sprawozdań dokumentujących postęp prac badawczych, osiągnięć oraz identyfikujących ewentualne problemy
 • • Obowiązek składania rocznych sprawozdań dokumentujących postęp prac badawczych, osiągnięć oraz identyfikujących ewentualne problemy
 • • Możliwość uzyskania grantu od JM Rektora na organizację miejsca pracy, które przyczyni się do osiągnięcia planu badań przedstawionego we wniosku konkursowym
 • • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo -rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem
 • • Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach zatrudnienia

Oferujemy

 • • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Architektury i Urbanistyki
 • • zatrudnienie na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok
 • • termin rozpoczęcia pracy grudzień 2023
 • • warunkiem przedłużenia zatrudnienia na kolejny rok jest złożenie w pierwszym roku zatrudnienia wniosku projektowego do konkursu o grant ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) w ramach programu Ramowego „Horyzont Europa”
 • • wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wraz z kosztami pracodawcy wynosi co najmniej 12 000,00 zł

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Wypełniony wniosek
 • 2) Podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • 3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • 4) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • 5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • 6) odpisy/kopie dyplomów
 • 7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki