Profesor uczelni

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Gniezno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • Udokumentowany udział w projektach naukowo-badawczych
 • Doświadczenie z pracy w służbach mundurowych
 • Doświadczenie z prowadzenia w roli promotora(i) prac: dyplomowych, magisterskich i licencjackich dotyczących problematyki bezpieczeństwa
 • Posiadanie istotnego dorobku publikacyjnego (recenzowane monografie, artykuły naukowe) w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • Dorobek publikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem tematyki: kształcenia współczesnych menedżerów bezpieczeństwa, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii
 • Nie krótsze niż 5-letnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim
 • Aktywne uczestnictwo w dyskursach naukowych na temat problematyki bezpieczeństwa poprzez udział w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym
 • informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym

Załączniki