Adiunkt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Gniezno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu
 • Posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji wymagań krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach ochrony zdrowia
 • Posiadanie doświadczenia w zarzadzaniu informacją w podmiotach leczniczych
 • Posiadanie doświadczenia w zabezpieczeniu danych szczególnej kategorii
 • Posiadanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w analizie danych
 • Dorobek publikacyjny, zawodowy, doświadczenie praktyczne w obszarze zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa danych osobowych szczególnej kategorii.
 • Motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy;
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym
 • informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym

Załączniki