Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

ekologia molekularna, ekologia behawioralna, genetyka populacyjna, immunologia, ornitologia

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: • stopień naukowy doktora nauk biologicznych uznawany w Polsce; • poparte publikacjami doświadczenie naukowe z dziedziny ekologii molekularnej, ekologii behawioralnej, genetyki populacyjnej, immunologii oraz ornitologii; • całkowity dorobek publikacyjny obejmujący publikacje ≥100 pkt. MEiN dające łącznie ≥300 pkt. MEiN, w tym co najmniej jedną publikację ≥100 pkt. MEiN w roli pierwszego kub korespondującego autora; • doświadczenie w prowadzeniu i współprowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń laboratoryjnych) z zakresu nauk ekologicznych i genetycznych; • biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie; • dobrą znajomość zaawansowanych narzędzi statystycznych i bioinformatycznych oraz technik laboratoryjnych; • umiejętność pracy z dzikimi zwierzętami, w tym doświadczenie z inwazyjnym pobieraniem materiału biologicznego od zwierząt; • udokumentowaną umiejętność aplikacji o fundusze na badania naukowe (min. 1 aplikacja o grant na szczeblu ogólnokrajowym).

Mile widziane

  • kreatywność i dyspozycyjność w pracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;
  • doświadczenie w pracy zespołowej.

Zakres obowiązków

  • Kandydat jest zobowiązany do: • wypełniania obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału; • prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz opracowywanie materiałów do zajęć; • dbałości o wysoką jakość kształcenia; • prowadzenia i uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; • pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; • rozpowszechniania wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; • realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; • wykazywania inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; • wypełniania innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków organizacyjnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, list motywacyjny, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).