Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia specjalność Filologia angielska: z praktycznej nauki języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2023/2024 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu i dokumenty potwierdzających kwalifikacje
 • formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD
 • oświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dokumentacja poświadczająca doświadczenie praktyczne
 • oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych
 • informacja o posiadanych kompetencjach

Załączniki