Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Farmacji AptecznejWydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
RP-118/1/3/1/2024

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy magistra farmacji
 • – prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • – stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
 • – pierwszy autor w co najmniej 2 publikacjach oryginalnych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. szkolnictwa wyższego. Za publikację oryginalną w niniejszym dokumencie rozumie się artykuł naukowy albo monografię naukową (nie wlicza się w to rozdziałów w monografiach), których definicje określa rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 • – autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 140 pkt MEiN jako sumaryczną punktację wartości całkowitych przypisanych dla czasopism i wydawnictw naukowych zgodnie z rokiem ich wydania
 • – sumaryczny IF co najmniej 10
 • – znajomość oprogramowania aptecznego firmy KAMSOFT S. A.
 • – biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office
 • – znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • – udokumentowana działalność dydaktyczna i organizacyjna
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
 • – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki