Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Prowadzenie badań z zakresu psychologii społecznej z wykorzystaniem zaawansowanych analiz statystycznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z psychologii społecznej, metodologii i statystyki.

Nasze wymagania

 • - tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 • - dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor
 • - dorobek dydaktyczny (doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z psychologii społecznej lub metodologii) i organizacyjny

Zakres obowiązków

 • dydaktyka
 • badania naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.
 • 2) życiorys/CV;
 • 3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego magistra psychologii
 • 4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w projektach naukowych, w tym w roli kierownika, a także wykaz zajęć dla studentów;
 • 5) informacja o dorobku organizacyjnym;
 • 6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;
 • 7) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki