Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Akademia Piotrkowska, Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracji
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności dydaktycznej w dyscyplinie nauki prawne prawne. Posiadanie i powiększanie dorobku praktycznego zgodnie z profilem prowadzonych zajęć. Ponadto do obowiązków kandydata będzie należało aktywne branie udziału w działalności związanej z funkcjonowaniem i promocją kierunku oraz Akademii, a także zaangażowanie się w projekty podnoszące jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej. Działalność dydaktyczna w wymiarze określonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 odbywać się będzie w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków dydaktycznych Uczelni. Do obowiązków kandydata należeć będzie opieka merytoryczna nad pracami licencjackimi i magisterskimi.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego w uczelni wyższej.
 • Doświadczenie we współpracy krajowej w dyscyplinie nauki prawne w prowadzonych przez siebie badaniach.
 • Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Posiadanie dorobku praktycznego umożliwiającego prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach kilku kierunków studiów, np. pedagogiki.
 • Dodatkowe certyfikaty poświadczające kompetencje przydatne w pracy organizacyjnej na uczelni.
 • Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym Akademii Piotrowskiej związane ze stanowiskiem profesora uczelni w ramach pensum określonego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 dla studentów 1 i 2 stopnia oraz studia podyplomowe wynikające z programu kształcenia, w tym współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Organizowanie seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, instytutowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
 • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni, https://apt.bip.gov.pl/oferty-pracy/.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

Załączniki