Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest poznanie mechanizmów działania wybranych lncRNA specyficznych dla ludzkich pluripotentnych komórek macierzystych na poziomie komórkowym i molekularnym. Pomimo, iż ponad 170 000 ludzkich lncRNA znajduje się w najnowszych uaktualnieniach baz danych (np. NONCODE), tylko część z nich ma znaną funkcję biologiczną przypisaną na podstawie opublikowanych danych pochodzących z badań doświadczalnych. Ponadto, ich oddziaływania z innymi czynnikami komórkowymi (np. białkami) i mechanizmy działania stanowiące podstawę ich funkcji komórkowych są wciąż słabo poznane. Dane eksperymentalne dotyczące struktury lncRNAs są również ograniczone. Wybrany kandydat będzie stosował narzędzia do identyfikowania białek oraz fragmentów genomu wiązanych przez lncRNA w ludzkich pluripotentnych komórkach macierzystych oraz podczas ich różnicowania. Będzie również współpracował z doktorantem badającym IncRNA metodami invitro.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Posiadanie co najmniej 4-letnie doświadczenia w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej
 • Posiadanie wykształcenia naukowego w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biologia komórki, genomika, biologia strukturalna
 • Posiadanie doświadczenia w analizie danych NGS, lub ogólnie bioinformatyczne, bądź też być zmotywowanym do nabycia takiego doświadczenia
 • Posiadanie doświadczenia w technologii CRISPR/Cas9 (lub chęć zdobycia go)
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji)
 • Wysoka motywacja, niezależność i nastawienie na samorozwój
 • Współpraca z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku
 • Umiejętność przekazywania studentom stosownej wiedzy na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej
 • Posiadanie bardzo dobrych umiejętności prezentowania wyników, biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
 • uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
 • uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • dr Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Zakres obowiązków

 • wykonanie części projektu wykorzystującej narzędzia biologii komórkowej i molekularnej do zidentyfikowania z jakimi białkami i częściami genomu oddziałują lncRNA i określenia na tej podstawie mechanizmów ich działania
 • udział w organizacji działania laboratorium
 • udział w nadzorowaniu pracy doktoranta, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w mentoringu mniej doświadczonych współpracowników
 • wsparcie kierownika projektu w przygotowywaniu raportów z przebiegu projektu oraz publikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • list motywacyjny
 • dwa listy referencyjne od poprzednich/obecnych pracowników
 • wykaz publikacji

Załączniki