Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN
 • kierownictwo projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • kopia dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 • curriculum vitae z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz prac opublikowanych (oraz przyjętych do druku, wymagane zaświadczenie redakcji)
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

Załączniki