Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt SONATA 18 pt. „Modyfikowane (oligo)nukleotydy do foto-kontrolowanej manipulacji mRNA” (2022/47/D/ST4/00386), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest opracowanie i scharakteryzowanie narzędzi molekularnych pozwalających na czasowo-przestrzenną manipulację cząsteczkami informacyjnego RNA (mRNA) za pomocą światła.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii molekularnej, chemii organicznej/medycznej lub pokrewnych dziedzin
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowaniem biologią nukleotydów i mRNA
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z preparatami białkowymi i/lub RNA
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny, w szczególności związany z tematyką projektu
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Enzymatyczna synteza modyfikowanych cząsteczek RNA, ekspresja i oczyszczanie białek wiążących mRNA, identyfikacja produktów reakcji fotochemicznych, przygotowanie próbek do badań proteomicznych, charakteryzacja koniugatów mRNA w modelach komórkowych.
 • Raportowanie otrzymanych wyników.
 • Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z opisem wcześniejszego doświadczenia oraz danymi kontaktowymi do poprzednich przełożonych (max. 2 strony)
 • List motywacyjny (max. 2 strony)
 • Lista publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • Listy rekomendacyjne od poprzednich przełożonych lub współpracowników (pożądane)
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

Załączniki