Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

sława kluczowe: finanse publiczne, bankowość

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse,
 • opublikował co najmniej cztery monografie naukowe lub artykuły naukowe (jako autor lub współautor), które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie
 • uzyskał w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie
 • posiada udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • kierował projektem badawczym lub też złożył projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu: finanse publiczne, bankowość
 • zrealizował staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej
 • wykazuje aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)
 • Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
 • opinię z ostatniego miejsca pracy
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki