Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: do 6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2024/07
Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”.
Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie geografia lub nauki o ziemi i środowisku;
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach osadów jeziornych;
 • znajomość środowiska Corel i Grapher;
 • potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji.

Zakres obowiązków

 • Analiza mikrolitofacjalna osadów jeziornych.
 • Analiza warwochronologiczna osadów jeziornych.
 • Otwieranie rdzeni, opis litologiczny, przygotowanie do analiz XRF oraz interpretacja danych XRF.
 • Preparatyka laboratoryjna prób osadów jeziornych do analiz multiproxy
 • Pobór i przygotowanie makroszczątków roślinnych do datowań radiowęglowych.
 • Preparatyka laboratoryjna osadów do analizy mikrotefrochronologicznej.
 • Obsługa platform pływających do poboru rdzeni.
 • Pobór rdzeni jeziornych przy użyciu sond tłokowej i grawitacyjnej UWITEC oraz sondy tłokowej Więckowskiego.
 • Organizacja wyjazdów terenowych (polskich i zagranicznych).
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Oferujemy

 • innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej;
 • skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze;
 • przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata oraz wykazem publikacji (w języku angielskim);
 • do trzech wybranych publikacji;
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim);
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • oświadczenie podpisane elektronicznie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu;
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Załączniki