Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Historyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Historii XIX wieku na pełen etat. Od kandydata oczekujemy odpowiednio udokumentowanego dorobku naukowego w badaniach nad historią XIX w. oraz doświadczenia w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce, a także w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia.
 • Specjalizacja w badaniach nad historią XIX w.
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Poświadczenie złożenia tekstów w redakcjach czasopism i wydawnictwach naukowych tzw. punktowanych z oświadczeniem, iż ukażą się drukiem w latach 2024-2025.
 • Udokumentowanie stopnia zaawansowania prac w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.
 • Interdyscyplinarne podejście do badań naukowych.
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w szkolnictwie wyższym lub archiwistyce.
 • Akademickie doświadczenie związane z realizacją przedmiotów z zakresu historii XIX w.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki historii wynikające z praktyki nauczania historii w szkole.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji zajęć z cudzoziemcami.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji życia wewnętrznego uczelni wyższej lub instytucji naukowej.
 • Aktywność na polu organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym, promującym historię, udziału w konferencjach i projektach badawczych, w tym zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe, wyrażające się udziałem w projektach badawczych.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym umożliwiającym realizację zajęć w tym języku.
 • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub innego umożliwiająca prowadzenie kwerend archiwalnych związanych z realizowanymi projektami badawczymi.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie i udostępnianie materiałów do zajęć oraz prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów na zasadach obowiązujących na UKW.
 • Dokumentowanie treści i metodyki prowadzonych zajęć oraz aktualizacja tej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na UKW.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Realizacja zadań dotyczących organizacji procesów dydaktycznych i badawczych w jednostce, w której jest zatrudniony, w zakresie wyznaczonym przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez władze wydziału lub bezpośredniego przełożonego, związanych z pracą zawodową lub dotyczących funkcjonowania wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do JM Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Dyplomy/odpisy/poświadczone kopie dyplomów ukończenia licencjackich i magisterskich studiów wyższych w zakresie historii.
 • Dyplom/odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie Historia.
 • W przypadku dyplomów uzyskanych w uczelniach zagranicznych potwierdzenie zgodności stopnia naukowego wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ewentualnie dokument nostryfikacji dyplomu.
 • Zaświadczenia, dowody i informacje potwierdzające spełnianie wymagań konkursowych (wykaz opublikowanego dorobku naukowego, informacje o udziale w konferencjach naukowych i projektach badawczych, wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych) oraz inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia warunków konkursu i zatrudnienia.
 • 3 zdjęcia.
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Historia.
 • Oświadczenie, że publikacje kandydata, które ukażą się w latach 2024-2025 będą afiliowane na UKW.
 • Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.
 • Klauzula o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Załączniki