Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 42.2024.ZIBKK.INIM.WF.AW z dnia 11.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie/dyscyplinach Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
• w dziedzinie informatologia, zarządzanie informacją

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 31.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: na czas określony do 30 września 2025 r.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w zakresie pracy z dużymi zasobami danych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach – oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką.
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej, oraz znajomość angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań. Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć z wybranego zakresu: np. kultury książki tradycyjnej i elektronicznej w XXI wieku, kolekcji cyfrowych i elektronicznych baz naukowych zasobów informacyjnych, analizy danych, narzędzi wizualizacji danych i Business Intelligence (MS Power BI, Tableau).
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki