Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Instytut Socjologii poszukuje pracownika na stanowisko profesora Uczelni w grupie badawczo-dydaktycznej

Nasze wymagania

 • Tytuł naukowy: doktor habilitowany w dyscyplinie nauki socjologiczne lub/i nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości,
 • Zainteresowania naukowe i/lub praktyczne w obszarze nauk socjologicznych, szczególnie zróżnicowania społecznego, badań społecznych, cyfryzacji i zmiany społecznej,
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne (lub nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości) – (min. 3 w ciągu ostatnich 3 lat),
 • Gotowość do dalszego rozwoju w dyscyplinie nauki socjologiczne
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Socjologii
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej, publikowanie, uczestnictwo w konferencjach
 • Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Instytucie Socjologii UZ
 • Prowadzenie prac organizacyjnych w Instytucie Socjologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, w tym publikacje w czasopismach naukowych i monografiach indeksowanych w dyscyplinie nauki socjologiczne w okresie ostatnich trzech lat;
 • poświadczone doświadczenie w realizacji projektów naukowych
 • doświadczenie w pracy analityczno-badawczej – doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz, w tym w pracy zespołowej w projektach badawczych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych,
 • deklarację o zatrudnieniu na UZ jako podstawowym miejscu pracy,
 • sprecyzowany plan dalszego rozwoju
 • dokument poświadczający znajomość j. angielskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach — jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy.*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy” lub  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentów - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.