Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska profesora (iberystyka, hispanistyka) w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego,
liczba etatów: 1
dyscyplina naukowa: językoznawstwo.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (iberystyka, hispanistyka),
 • znacząca pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego,
 • gotowość na zatrudnienie w ramach podstawowego miejsca paracy na pełny etat,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków pracowniczych, badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków dla stanowiska pracy określonym w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarządzenie nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim,
 • życiorys,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym,
 • wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki, zwięzła informacja o planach badawczych i publikacyjnych, charakterystyka doświadczeń dydaktycznych,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.): http://dso.usz.edu.pl/druki/,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/,
 • klauzula zgody na na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępna pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Załączniki