Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat na stanowisko asystenta powinien być uczestnikiem Szkoły Doktorskiej lub powinien wyrażać zainteresowanie i gotowość do rozpoczęcia studiów doktoranckich w najbliższym roku akademickim. Oczekuje się, że kandydat wykaże głębokie zainteresowanie i zaangażowanie w prace naukowo-badawcze oraz dydaktyczne skoncentrowane na tematyce silników lotniczych i nowoczesnych napędów samolotowych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie wyższej uczelni nie jest wymagane, lecz będzie postrzegane jako wartościowy dodatek. Kandydat powinien wykazywać się inicjatywą naukową, zdolnościami analitycznymi oraz umiejętnością pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Nasze wymagania

 • posiadać wykształcenie wyższe techniczne - kandydat powinien posiadać ukończone studia I stopnia (licencjat/inżynier) oraz II stopnia (magister) na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie Silników Lotniczych lub innej specjalności pokrewnej
 • być uczestnikiem Szkoły Doktorskiej bądź wyrażać chęć rekrutacji w zbliżającym się roku akademickim
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną z zakresu silników lotniczych oraz nowoczesnych napędów do samolotów - udokumentowaną publikacjami
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych
 • posiadać znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz dobrą znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki