1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

DYREKTOR INSTYTUTU AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ASYSTENTA w IAiE-OSA ze stopniem co najmniej magistra w zakresie nauk o polityce i administracji ze specjalizacją amerykanistyczną

Liczba etatów: 1, wymiar etatu: 1/1, okres zatrudnienia: w zależności od kwalifikacji kandydata.

Wymagania dodatkowe:

·         stopień doktora lub na ukończeniu rozprawa doktorska w zakresie nauk o polityce i administracji ze specjalizacją amerykanistyczną,

·         dobra znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych w/w specjalizacji,

·         doświadczenie dydaktyczne,

·         doświadczenie akademickie we współpracy międzynarodowej,

·         potencjał badawczy udokumentowany wysokiej jakości publikacjami,

·         doskonała znajomość języka angielskiego,

·         znajomość języka polskiego.

Podstawowe obowiązki:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ustalonym wymiarze (w tym egzaminów i zaliczeń),

•   prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji ze specjalizacją amerykanistyczną oraz publikowanie ich wyników,

•   udział w pracach organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym,

•   pełnienie funkcji i zadań organizacyjnych powierzonych przez Dyrekcję.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) i Statucie UW.

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta

·         kwestionariusz osobowy UW:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx

·         kopia dyplomu magistra i ewentualnie doktora

·         raport o etapie prac nad rozprawą doktorską

·         życiorys

·         informacje o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

·         lista publikacji

·         podpisana informacja dotycząca przetwarzaniu danych osobowych przy rekrutacji:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

·         Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego  – do pobrania ze strony: https://www.asc.uw.edu.pl/faculty-staff/ – Job offers

·         inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów upływa o godz. 12:00 w dniu 24 lutego 2023 roku.

Zgłoszenia należy kierować osobiście lub pocztą na adres:

Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Uniwersytet Warszawski

al. Niepodległości 22, p. 304 (sekretariat)

02-653 Warszawa

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Instytut Ameryk i Europy nie zapewnia zakwaterowania.

———————

DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF THE AMERICAS AND EUROPE, University of Warsaw,  with the approval from the Rector of the University of Warsaw, invites applications for the position of invites applications for 1 position of Asystent (Junior Assistant Professor) with at least a Master’s Degree in political science and a specialization in American government and politics

Number of positions: 1, type of work: full-time, period of employment – depending on the Candidate’s qualifications.

Additional requirements:

·         PhD completed or near completion in political science and a specialization in American government and politics;

·         proficient knowledge of theoretical and practical aspects of the above-mentioned specialization;

·         teaching experience;

·         experience in academic international cooperation initiatives;

·         research potential documented by high-quality publications;

·         fluency in English;

·         good command of Polish.

Basic responsibilities:

• conducting classes in the determined scope (including exams),

• conducting research in the field of political science, specialization in American government and politics, and publishing the results,

• participation in administrative work related to the teaching process,

• performing functions and administrative tasks assigned by the Director.

Eligible for the competition are persons who meet the requirements defined in the Law on Higher Education and Science adopted on 20 July 2018 (Journal of Laws 2022, item 574) and in the University of Warsaw Bylaws.

Candidates are asked to file the following documents:

· application for the position of Adiunkt (Assistant Professor)

· UW personal questionnaire:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx

· copy of a Master’s or doctoral degree diploma

· a report on the PhD thesis nearing completion

· curriculum vitae

· detailed information about research, teaching and organizational experience

· list of publications

· signed information on the processing of personal data:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx

· signed statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw: https://www.asc.uw.edu.pl/faculty-staff/ – Job offers

· other important information and documents on the candidate’s interests and qualifications (at the candidate’s own discretion).

The deadline for submissions is 24 February, 2023 at 12:00 hours.

Application and attachments may be delivered in person or by post to this address:

Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Uniwersytet Warszawski

al. Niepodległości 22, p. 304 (sekretariat)

02-653 Warszawa

The competition is expected to be resolved by June 2023.

The competition is the first step in the procedure of employing an academic teacher, as defined in the University of Warsaw Bylaws. Positive outcome is a prerequisite for advancing the recruitment process. Once we have completed our preliminary analysis of the applications submitted, we will contact the chosen applicants to proceed with the following steps in the recruitment process.

Institute of the Americas and Europe does not cover applicants’ accommodation.