Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
 • • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • • specjalizacja z opieki długoterminowej;
 • • staż pracy w zawodzie - minimum 5 lat;
 • • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego;
 • • życiorys (CV);
 • • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach,
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Radom, ul. B. Chrobrego 27, pok. nr 107.