adiunkt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przystąpienia do konkursu:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych z dyscypliny pedagogika,
2) przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
3) doświadczenie w pracy z dziećmi/uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
i niepełnosprawnościami złożonymi, w szczególności w zakresie komunikowania się,
4) przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych (terapia behawioralna, integracja sensoryczna),
5) udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji procesu dydaktycznego na poziomie akademickim,
6) czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach
i sympozjach,
7) znajomość języka obcego (preferowany język angielski).
W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,
2) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry,
3) gotowość do prowadzenie zajęć w języku obcym,
4) rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz
w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
5) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.