adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk
badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie
Wydziału Nauk Społecznych
Warunki kwalifikacyjne dla kandydata:
• spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7),
• posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie,
• ukończone studia wyższe w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie,
• posiada artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, lub działalność artystyczna o bardzo dużym znaczeniu krajowym lub o dużym znaczeniu międzynarodowym.
• aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych lub artystycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych lub artystycznych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
• organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
• pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia,
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityki obronnej Unii Europejskiej, integracji europejskiej, systemu politycznego Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich, euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, tel. (034) 378-42-97, następujące dokumenty:
• podanie do J.M. Rektor z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku,
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy,
• odpis, (kopię) dyplomu albo aktu nadania stopnia naukowego,
• wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe lub artystyczne w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej),
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia,
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie,
• deklaracja o wliczeniu do liczby N,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych,
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania, afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji).

Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.czest.pl, tel. 34 37-84-133,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
• Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie),
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 5.01.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.01.2021