adiunkt

Instytut Budownictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Budownictwa
(w Zakładzie Budownictwa Ogólnego)

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:
• posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo lub stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
• wykazywać aktywność naukową potwierdzoną publikacjami, uczestnictwem w konferencjach i szkoleniach z zakresu zagadnień ogólnobudowlanych ,
• posiadać doświadczenie z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych,
• posiadać umiejętność z zakresu projektowania i prowadzenia eksperymentów badawczych, analizowania i opracowywania danych oraz analizy statystycznej wyników obejmujących konstrukcje budowlane,
• posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• posiadać minimum 5-letnie doświadczenie dydaktyczne, szczególnie w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych,
• posiadać umiejętności organizacyjne,
• posiadać znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:
• podanie do Rektora,
• życiorys,
• wykaz publikacji
• autoreferat naukowy,
• odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
• oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
• certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.