adiunkt

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Z upoważnienia J. M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w zakresie kartografii komputerowej
w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
na cały etat na czas określony (2 lata) od 1.10.2016 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (DZ.U.Nr.164 poz.1365) z późniejszymi zmianami.
Wymagania:
• dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (kartografia),
• dorobek naukowy w zakresie kartografii komputerowej,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
• dobra znajomość pakietu ArcGIS, Corel Draw oraz cyfrowych metod wizualizacji danych kartograficznych,
• aktywna, krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna,
• chęć i umiejętność pracy zespołowej, publikowania oraz realizacji projektów naukowych,
• prestiżowe publikacje naukowe,
• biegła znajomość języka angielskiego.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
• podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta – z koniecznością umieszczenia klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)",
• życiorys naukowy,
• informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
• wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,
• dwie opinie samodzielnych pracowników nauki,
• odpis dyplomu doktora,
• kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 08.04.2016 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.04.2016 r.
Wydział nie zapewnia mieszkania.