adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Kandydat w swojej pracy naukowej będzie odpowiedzialny za prowadzenie interdyscyplinarnych badań na pograniczu biotechnologii, chemii organicznej, analitycznej i biologicznej, w tym z zakresu: syntezy organicznej niskocząsteczkowych związków lotnych; biotestów; chromatografii, w szczególności gazowej; oraz biotransformacji z wykorzystaniem mikroorganizmów i izolowanych enzymów. Do zadań kandydata będzie należało również prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii, chromatografii oraz chemii biologicznej.
Zadania:
W ramach badań podstawowych:
– z zakresu chemii organicznej: chemoenzymatyczna synteza kombinatoryczna nowych niskocząsteczkowych związków lotnych;
– z zakresu chemii analitycznej oraz chemii organicznej prowadzenie badań z wykorzystaniem metod analitycznych (chromatografia gazowa sprzężona z olfaktometrią, chiralna chromatografia gazowa) w celu odkrycia kluczowych związków zapachowych słabo poznanych, a bardzo ważnych dla działalności człowieka i gospodarki, surowców naturalnych;
– z zakresu biotechnologii: biotransformacje niskocząsteczkowych związków lotnych z wykorzystaniem biokatalizatorów.

W ramach badań stosowanych:

– z zakresu chemii biologicznej: analiza zależności struktura-zapach (SOR), ewaluacja właściwości biobójczych nowych związków zapachowych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko (inhibicja aktywności enzymatycznej, genotoksyczność oraz toksyczność ostra na różnych poziomach troficznych).
Wymagania:
– Stopień naukowy dr inż. w zakresie biotechnologii
– Udokumentowany dorobek publikacyjny i patentowy w zakresie syntezy związków zapachowych, badań zależności struktura-zapach, stereochemii;
– Przynajmniej jeden odbyty staż krajowy lub zagraniczny;
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
– Umiejętność obsługi chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym – warunek konieczny;
– Umiejętność wykonywania biotestów;
– umiejętność prowadzenia badań z zakresu mikrobiologii: zakładanie hodowli, badania przesiewowe, wyznaczanie MIC, biotransformacje – warunek konieczny.