adiunkt

wydział ogrodnictwa, biotechnologii i architektury krajobrazu
sggw

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Roślin Ozdobnych
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo, specjalizacja: rośliny ozdobne (ozdobne rośliny cebulowe)
DATA OGŁOSZENIA: 26.08.2015
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2015
LINK DO STRONY: http: //wiadomości.sggw.pl; ewa_skutnik@sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, rośliny ozdobne, rośliny cebulowe, rozmnażanie in vitro, biologia molekularna
DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW W WARSZAWIE ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Roślin Ozdobnych. Zatrudnienie na czas nieokreślony.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).
Do obowiązków aplikanta będzie należała działalność dydaktyczna oraz prowadzenie prac badawczych. Poszukiwany jest kandydat o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie uprawy, rozmnażania (w tym mikrorozmnażania), fizjologii i odmianoznawstwa ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych i kłączowych oraz technik biologii molekularnej wykorzystywanych w ogrodnictwie ozdobnym.

Wymagania i kwalifikacje:
1. Stopień naukowy doktora.
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z roślin ozdobnych.
3. Posiadanie znajomości rozmnażania, produkcji, fizjologii i odmianoznawstwa cebulowych roślin ozdobnych.
4. Dorobek naukowy udokumentowany, co najmniej 8 publikacjami w czasopismach recenzowanych.
5. Aktywność na konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych udokumentowany streszczeniami w materiałach konferencyjnych, (co najmniej 5 zagranicznymi oraz co najmniej 5 krajowymi).
6. Umiejętność pracy w zespole.
7. Doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w ramach projektów naukowych.
8. Udokumentowana działalność organizacyjna.
9. Biegła znajomość języka polskiego.
10. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
11. Uzyskać pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób z zewnątrz – uzyskać pozytywną ocenę komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 35 w terminie do 21.09.2015 następujących dokumentów:
 podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko,
 kwestionariusz osobowy /według druku SGGW/,
 oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 życiorys zawodowy,
 odpis dyplomu ukończenia studiów i dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
 wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 kopie najważniejszych publikacji,
 opinię z ostatniego miejsca pracy,
 świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, studiów podyplomowych, listy rekomendacyjne, opinie o realizacji projektów badawczych)
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW u dr hab. Ewa Skutnik, Tel. 22 5932271, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa bud. 35 lub drogą elektroniczną: ewa_skutnik@sggw.pl