adiunkt

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej UM w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.
Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:
• Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych
• Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego
• Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami (min. 3 lata)
• Posiadanie czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego
• Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
• Preferowane posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych