adiunkt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Na podstawie art. 118, 118a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36 Statutu ZUT w Szczecinie
z dnia 24 października 2011 roku

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
1. posiadają stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
2. posiadają znaczący dorobek naukowy z zakresu ekotoksykologii, biomonitoringu pierwiastków śladowych i polichlorowanych węglowodorów i parazytologii
3. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
4. posiadają znajomość języka angielskiego
5. posiadają doświadczenia zawodowe zdobyte w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych potwierdzone stosownymi zaświadczeniami;
6. posiadają umiejętność prowadzenia analiz z wykorzystaniem: spektrofluorymetrii i chromatografii gazowej, podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w parazytologii
7. posiadają biegłą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie o zatrudnienie na ww. stanowisko,
2. życiorys w formie CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,
5. kopię zaświadczeń potwierdzających odbycie stażu i szkoleń w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych,
6. wykaz prac naukowo – badawczych,
7. wykaz osiągnięć dydaktycznych,
8. oświadczenie o niekaralności.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii
i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 26 (p.15), 71-466 Szczecin, w terminie do 19 czerwca 2015 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2015 roku.

DZIEKAN
WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
prof. dr hab. Jan Udała