adiunkt

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie
Ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej, w roku akademickim 2020/2021 w ramach umowy o pracę, w wymiarze ¼ etatu.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).

Od kandydata oczekuje się:
– posiadania co najmniej stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej
– doświadczenia w pracy w szkolnictwie wyższym
– doświadczenia nauczycielskiego w pracy w szkole podstawowej lub średniej
– uprawnień instruktorskich w zakresie snowboardu
– publikacji naukowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z przedmiotów:
– piłka ręczna
– snowboard