adiunkt

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat powinien:
posiadać stopień doktora nauk rolniczych z dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska, specjalności toksykologia środowiska;
wykazać się znajomością zagadnień z zakresu toksykologii środowiska, metod biologicznych, biochemicznych i fizjologicznych stosowanych w ocenie zanieczyszczenia środowiska;
legitymować się biegłą znajomością języka polskiego, angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
staż laboratoryjny nie krótszy niż 1 miesiąc;
ukończone szkolenie pedagogiczne;
kandydat powinien posiadać udokumentowany dorobek z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.

Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)