adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),oraz posiadają:
• Stopień naukowy doktoraw dyscyplinie naukowej:nauki o bezpieczeństwie
• dorobek naukowy obejmujący problematykę z zakresu specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, kryminologia
• udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zwalczania przestępczości.
• znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
• wykaz publikacji naukowych
• oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),
• oświadczenie o nieistnieniu przesłanek z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),
• oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na stronie internetowej Uczelni www.mazowiecka.edu.pl w zakładce „Dla pracowników”, pkt. 4. rekrutacja/konkurs)
• klauzula informacyjna (dostępna j. w.)
• ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.