adiunkt

Wydział Elektroniki

INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA: 16.01.2020r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2020r. LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: systemy i sieci telekomunikacyjne, systemy i sieci teleinformatyczne, protokoły sieciowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, technologie teleinformatyczne i radiowe, administrowanie systemami teleinformatycznymi, projektowanie i optymalizacja sieci teleinformatycznych.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

· Spełnienie wymagań określonych art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce" (Dziennik Ustaw z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668);

· tytuł naukowy – doktor nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji (dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja),

· znajomość zagadnień z zakresu podstaw telekomunikacji, technologii sieciowych i radiowych,

· praktyczna umiejętność projektowania i optymalizacji sieci teleinformatycznych,

· praktyczna znajomość problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

· praktyczna znajomość protokołów TCP/IP i sieci komputerowych LAN, WAN, WLAN,

· praktyczna umiejętność administrowania systemami Windows/UNIX/Linux,

· praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB (lub pokrewnym),

· biegła znajomość języka polskiego i udokumentowana znajomość języka angielskiego,

· udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub nadzorowaniu tych prac,

· potwierdzona znajomość zarządzania projektami zgodnego z metodyką PRINCE 2,

· predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,

· umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

– kwestionariusz osobowy;

– życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

– oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,

– wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy składać:

– osobiście: w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45 p. 114,

– listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,

00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, – pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wel@wat.edu.pl / 261 839 444.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 897.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.