adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:
• podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
• CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
• wykaz dorobku naukowego
• informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
• oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:
• posiadać stopień doktora w zakresie językoznawstwa
• spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego
• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych
• posiadać potwierdzone wysokie kompetencje z zakresu translatoryki- tłumacz przysięgły języka niemieckiego
• znać zasady funkcjonowania i obsługi programów sprawozdawczości naukowej: POL-on oraz „blue”
• znać procedury jakości kształcenia według KRK

Dokumenty należy złożyć do dnia 11.07.2014 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Staszica 1, 45-052 Opole, pok. 115.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14.07.2014 r. o godz. 11:00 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Staszica 1, 45-052 Opole, pok. 114.