Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Dziennikarstwa i Badań nad Mediami, pełen etat.

Nasze wymagania

 • (1) Stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych.
 • (2) Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • (3) Doświadczenie w kształceniu studentów.
 • (4) Biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym certyfikatem i/lub publikacjami w j. angielskim.

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora UKW
 • 2) CV i list motywacyjny
 • 3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 4) zdjęcie
 • 5) dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • 6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy
 • 7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 8) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym
 • 9) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 10) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki