adiunkt

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w art. 113 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668);
• stopień naukowy doktora z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach lub stopień doktora z zakresu nauk o polityce i administracji;
• dorobek naukowy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach lub nauk o polityce i administracji;
• doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;
• znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis lub poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora;
• wykaz publikacji naukowych;
• oświadczenie, że Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy;
• kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
• deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
• oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://bip.mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/);
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych(http://bip.mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/);
• klauzula informacyjna (http://bip.mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/);
• ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Sekretariat Rektora, pokój B203 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, 1 etat.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 grudnia 2020 r.