adiunkt

Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kandydat na powyższe stanowisko powinien posiadać:
– stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub w dyscyplinie ekonomia lub stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych,
– publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji naukowej uczelni zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym co najmniej jedną za nie mniej niż 20 punktów,
– udział z referatem w konferencjach naukowych uwzględnianych w ewaluacji działalności naukowej uczelni na podstawie odrębnych przepisów,
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
– znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego,
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.