adiunkt

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu powinien posiadać:
• stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
• udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
• doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
• odbyte staże, stypendia, szkolenia zagraniczne,
• aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),
4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. dokument potwierdzający wykształcenie w zakresie położnictwa,
7. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (BIP UWM – „baza dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM – „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.