adiunkt

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
oraz § 135 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

REKTOR
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
adiunkta
w Instytucie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych, w grupie pracowników dydaktycznych,
na czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 144 ust. 2 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1. Posiadanie stopnia doktora;
2. Co najmniej 6-letni dorobek i działalność artystyczna w obszarze rzeźby;
3. Istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i co najmniej 5-letni staż pracy w uczelni lub uczelniach polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;
4. Znajomość języka polskiego.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
3. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, prezentacji na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych;
4. Opracowywanie oraz aktualizowanie programów nauczania i treści przedmiotów;
5. Sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, w tym kart przedmiotów, planów zajęć, opisów przedmiotów (sylabusów), lub dotyczącej kształcenia doktorantów;
6. Pełnienie dyżurów dydaktycznych dla studentów;
7. Sprawowanie opieki dydaktycznej nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej;
8. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
i umiejętności dydaktycznych;
9. Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacja kandydowania na stanowisko;
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej;
4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;
5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych;
6. Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego;
7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;
8. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Wojska Polskiego 121, pok. 159, I piętro
w godz. 8.30-15.00, lub przesłać pocztą na adres (z dopiskiem Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych):
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź,
w terminie do dnia 12.12.2019 r.

Spotkanie Komisji konkursowej z kandydatami odbędzie się dnia 16.12.2019 r. w pok. nr 160 od godz. 10.00.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie podmiotowej Akademii www.asp.lodz.pl
w dniu 17.12.2019 r. o godz. 12.00.

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Łódź, 13 listopada 2019 r.