Adiunkt

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:

posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
wykazywać praktyczne umiejętności w zakresie termicznego i biologicznego przetwarzania biomasy i odpadów, w tym w zakresie produkcji i wykorzystania kompostu i biowęgla;
·        posiadać dorobek naukowy opublikowany w recenzowanych artykułach o wartości wskaźnika Journal Impact Factor (IF);

·        posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie gospodarki odpadami i zagadnień pokrewnych;

·        odbyła co najmniej 15-tygodniowy staż badawczy w zagranicznej lub krajowej uczelni lub instytucji naukowej;

·        znać język polski na poziomie bardzo dobrym;

·        znać język angielski na poziomie B2.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

·      podanie do Rektora;

·      życiorys;

·      wykaz publikacji;

·      odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·      oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

·      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

·      Oświadczenie o odbyciu 15-tygodniowego stażu, lub o gotowości do jego odbycia.

 

 

 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na adiunkta w KBS).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 28.04.2021 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w dniu 04 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04.05.2021 r. Zatrudnienie od 15.05.2021 r. (lub najbliższy możliwy termin po tej dacie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.