Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii Śorodowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Data ogłoszenia konkursu 28.07.2023 r.
Organizator konkursu Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Adres uczelni Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Stanowisko / grupa pracowników Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka (miejsce wykonywania pracy) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253
Dziedzina Nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina Architektura i urbanistyka
Liczba etatów 1
Forma zatrudnienia umowa o pracę
Wymiar czasu pracy pełny etat
Planowany okres zatrudnienia umowa na czas określony
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od semestru zimowego (październik 2023)
Wynagrodzenie Regulaminu wynagradzania URK zał.1, https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_8_1_1_2020.pdf;
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000001601.pdf

Nasze wymagania

 • 1. posiadają stopień naukowy doktora w zakresie architektury;
 • 2. legitymują się dorobkiem naukowym w zakresie architektury w postaci publikacji z listy MNiSW;
 • 3. odbyły staż lub praktykę w jednostce naukowej;
 • 4. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną publikacjami i czynnym udziałem w konferencjach naukowych;
 • 5. legitymują się stażem dydaktycznym oraz posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami (w języku polskim) w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • 6. biegle posługują się językiem polskim oraz językiem angielskim na poziomie A2;
 • 7. ukończyły kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich;
 • 8. posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną na rzecz jednostek naukowych;

Mile widziane

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
 • zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_175_z1_2019.pdf

Oferujemy

 • 1. stabilne zatrudnienie;
 • 2. wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;
 • 3. dostęp do infrastruktury badawczej;
 • 4. benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV z podaniem zainteresowań naukowych;
 • 2. kwestionariusz osobowy; https://urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
 • 3. kopie dyplomu ukończenia studiów;
 • 4. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada;
 • 5. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Wypełnione i podpisane oświadczenia:
 • oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc

Załączniki