Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN /miesiąc zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii
Konkurs numer 115.2023.NCN.ZBG.WB.AH z dnia 11.08.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne lub pokrewne w zakresie bioinformatyki, genomiki, biochemii, biotechnologii, inżynierii biomedycznej
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 10.11.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r. lub do ustalenia
Okres zatrudnienia: czas określony, 1 rok z możliwością przedłużenia do 2 lat
Wymiar etatu: pełny
Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN /miesiąc
Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.115.NCN.ZBG.WB”.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Doświadczenie w pracy w laboratoryjnej nad materiałem genetycznym i/lub bioinformatycznej analizie danych uzyskanych po sekwencjonowaniu.
 • Mile widziane doświadczenie w analizach antycznego lub kopalnego DNA (ancient DNA).
 • Merytoryczna wiedza z zakresu genomiki i bioinformatyki.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej.
 • Doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w konferencjach i autorstwem/współautorstwem w publikacjach.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
 • Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace.

Zakres obowiązków

 • Cel projektu: Celem projektu jest zbadanie zróżnicowania i ewolucji wymarłych i współczesnych form suhaka (Saiga) w oparciu o analizy genetyczne (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=486057). Typ konkursu: NCN OPUS19 – NZ8 .
 • W obszarze badawczym
 • Planowanie i prowadzenie powierzonych badań i analiz genomów.
 • Przedstawianie osiągnięć na seminariach i konferencjach, pisanie publikacji naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: brak, ze względu na badawczy charakter etatu.
 • W obszarze organizacyjnym
 • Prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Co najmniej jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego.
 • Dane umożliwiające kontakt z kandydatem/ką.

Załączniki