Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Miejsce: Przemyśl
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biuro Rektora PANS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.
Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko adiunkta
w Instytucie Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu – konkurs nr 2”.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora;
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzech artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegającego na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych w zakresie zajęć w Centrum Symulacji Medycznej.

Mile widziane

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego;
 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej (niska, pośrednia, wysoka wierność, pacjent symulowany i standaryzowany, egzamin OSCE).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie do pracy
 • Kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej
 • Wykaz publikacji i osiągnięć naukowych
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji

Załączniki