Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) tj.:

Art.113:
1) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
2) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,
3) spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.
oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,
2) posiadają dorobek naukowy:
a) dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe:
– zostanie oceniony na co najmniej 10,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 7,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub
– obejmuje dwie prace opublikowane jako pierwszy lub ostatni autor, które łącznie ocenione zostały na co najmniej 200 pkt MEiN.

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) tj.: Art.113: 1) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie, 2) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8, 3) spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3. oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne: 1) posiadają co najmniej stopień doktora, 2) posiadają dorobek naukowy: a) dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe: - zostanie oceniony na co najmniej 10,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 7,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub - obejmuje dwie prace opublikowane jako pierwszy lub ostatni autor, które łącznie ocenione zostały na co najmniej 200 pkt MEiN. 3) uzyskały pozytywną opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy nau
  • oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne: 1) posiadają co najmniej stopień doktora, 2) posiadają dorobek naukowy: a) dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe: - zostanie oceniony na co najmniej 10,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 7,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub - obejmuje dwie prace opublikowane jako pierwszy lub ostatni autor, które łącznie ocenione zostały na co najmniej 200 pkt MEiN. 3) uzyskały pozytywną opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, 4) posiadają co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. W przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego, kryterium dotyczące 3-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego nie stosuje się, 5) posiadają znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia), 6) w okresie 4 lat poprzedzających datę zatrudnienia lub awansu: a) były/są kierownikiem projektu badawczego lub innowacyjnego finansowanego ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet Uczelni przyznanego w trybie konkursowym lub b) co najmniej dwukrotnie złożyły poprawny formalnie wniosek o grant naukowy finansowany ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet Uczelni przyznawany w trybie konkursowym lub c) były/są kierownikiem zadania w konsorcjum naukowym (potwierdzone umową lub zapisem w umowie konsorcjum) lub d) złożyły zgłoszenie patentowe lub wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy potwierdzony przez właściwy urząd, 7) w okresie 4 lat poprzedzających datę zatrudnienia lub awansu: a) nawiązały udokumentowaną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub b) nawiązały współpracę naukową w obszarze rozwoju umiędzynarodowienia Uczelni (spełnienie kryterium potwierdzone podpisaną umową o współpracy) lub c) były/są kierownikiem zadania w międzynarodowym grancie (potwierdzone umową, adnotacją w umowie konsorcjum) lub d) były zaangażowane w organizację (członek komitetu organizacyjnego lub naukowego) konferencji lub zjazdów organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię. 8) Jeżeli zatrudnienie na stanowisku adiunkta ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt 1-7 wymagań kwalifikacyjnych, osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta musi posiadać właściwą specjalizację w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli przepisy taką specjalizację przewidują. Spełnianie tego kryterium potwierdza kierownik jednostki, w której dana osoba będzie zatrudniona na stanowisku adiunkta. 9) O stanowisko adiunkta może ubiegać się również osoba, która nie spełnia kryterium określonego w pkt 6 wymagań kwalifikacyjnych, o ile spełnia kryterium podwyższonego dorobku naukowego. Kryterium podwyższonego dorobku naukowego: - za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 20,0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 14,0 pkt IF uzyskanych jako pierwszy lub ostatni autor lub - całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 30,0 pkt IF lub 1000 pkt MEiN.

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Art.115 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uszczegółowiony w Zarządzeniu Nr 42/2020 Rektora PUM

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek, 2) CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) druk oświadczeń, 5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora habilitowanego), 6) prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, 7) zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM, 8) opinia dziekana i kierownika jednostki, 9) kopie świadectw pracy, 10) oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym, 11) dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z kryterium pkt 6 wymagań kwalifikacyjnych, 12) dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z kryterium pkt 7 wymagań kwalifikacyjnych, 13) dyplom specjalizacji, 14) zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki