Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

https://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/779177_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie – nauki prawne
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • dorobek naukowy z zakresu prawa rzymskiego, prawa zamówień publicznych, retoryki prawniczej

Mile widziane

 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych krajowych lub międzynarodowych
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe i rozbudowę infrastruktury dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Załączniki