Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii
Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 252 UWM w Olsztynie z dnia 29 listopada 2022 roku, tabela 5a),
 • co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • znajomość technik diagnostyki molekularnej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dotyczy obcokrajowców).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku chemia
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach z listy JCR

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 • 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 • 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM)
 • 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 • 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 252 Senatu UWM w Olszynie z dnia 29 listopada 2022 roku).
 • 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego (obowiązujące na UWM).
 • 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 ze zm.).
 • 8. Deklaracja złożenia oświadczenia, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ww. ustawy.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM).
 • 10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny naukowej.

Załączniki