Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk technicznych;
 • Kandydat musi wykazać minimum 2 lata doświadczenia dydaktycznego w tym na zagranicznej uczelni;
 • Kandydat powinien posiadać umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • Kandydat musi wykazać doświadczeniem zawodowym w dziedzinie architektura i urbanistyka;
 • Kandydat musi wykazać się doświadczeniem w międzynarodowej współpracy ze studentami i realizacją wystaw;
 • Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie - wymagany certyfikat (minimum Certificate in Advanced English);
 • Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • Kandydat powinien obsługiwać programy typu: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, SketchUp, pakiet MS Office;
 • Kandydat powinien posiadać minimum 2 publikacje w punktowanych wydawnictwach naukowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z projektowania architektonicznego w języku polskim oraz angielskim;
 • Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury, zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem;
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka;
 • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego i naukowego;
 • Recenzowanie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach Zakładu, w którym kandydat będzie zatrudniony.

Oferujemy

 • Pracę na pełen etat;
 • Możliwość rozwoju kariery naukowej;
 • Wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych;
 • Uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • Publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki