Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Nauk Medycznych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

W zakresie obowiązków adiunkta będzie: planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; przygotowanie dokumentacji wnioskowej dla kierunku lekarskiego i pokrewnych, działalność organizacyjna na rzecz Uczelni. Od Kandydata oczekuje się: dyspozycyjności i kreatywności; umiejętności prazy zadaniowej i pracy w zespole; stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Nasze wymagania

  • Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;  posiadanie doświadczenia w zakresie: zarządzania zespołem, przygotowywania dokumentów (wnioski), prowadzenia zajęć dydaktycznych, kierowania/uczestnictwa i nadzoru nad krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, realizacji projektów interdyscyplinarnych, przygotowywanie dokumentacji projektowej (NCN/NFZ/NCBiR/ABM), tworzenia harmonogramów projektowych, alokacji zasobów oraz monitorowania postępów projektów, przygotowywania publikacji naukowych, uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, analizy danych medycznych (preferowane z użyciem metod statystycznych i uczenia maszynowego), teoretycznej znajomości zagadnień zastosowania nowych technologii w medycynie  znajomość środowiska Windows, Internetu, umiejętności posługiwania się pakietem: MS – Word, MS – Excel, MS – Power Point, MS Access, programami statystycznymi,  wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym (język specjalistyczny – medyczny i techniczny).

Zakres obowiązków

  • W zakresie obowiązków adiunkta będzie: planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; przygotowanie dokumentacji wnioskowej dla kierunku lekarskiego i pokrewnych, działalność organizacyjna na rzecz Uczelni. Od Kandydata oczekuje się: dyspozycyjności i kreatywności; umiejętności prazy zadaniowej i pracy w zespole; stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 2) cv kandydata, 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu, 5) świadectwa pracy z ostatnich lat, 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki