Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest odkrycie mechanizmów molekularnych nowych cząsteczek zdolnych do interakcji z enzymem gyraza DNA, zarówno w celu jego inhibicji, jak i nadawania oporności na antybiotyki fluorochinolonowe. Pozwoli to odkryć istotne informacje na temat działania gyrazy, a jednocześnie dostarczy potencjalnych wskazówek do opracowania nowych środków antybakteryjnych w celu zwalczania zagrożenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Kandydat będzie wykorzystywał kriomikroskopię elektronową (cryo-EM) do badania interakcji białek i peptydów, które wiążą się z gyrazą DNA, w tym z białkiem oporności na fluorochinolony MfpA. Pozna odpowiednie techniki produkcji białek i techniki biologii strukturalnej, w szczególności cryo-EM. Będzie miał również możliwość uczestniczenia w projektowaniu leków in silico, badaniach przesiewowych i testach aktywności. Projekt oferuje możliwość przeprowadzenia badań biologii molekularnej

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie biologią strukturalną
 • Posiadanie co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
 • Posiadanie wykształcenia naukowego w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne
 • Opublikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, proszę podać go w aplikacji);
 • Nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii strukturalnej;
 • Umiejętność współpracy z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu i projektu
 • Umiejętność przekazywania studentom stosownej wiedzy na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 • Biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, na stanowisko typu Post-doc, w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r.
 • b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • c. dr Marta Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Zakres obowiązków

 • • Wsparcie w zarządzaniu projektem i przyjęcie roli głównego wykonawcy najważniejszych zadań projektu, w tym badania biochemiczne i biofizyczne oraz przygotowanie próbek cryo-EM, gromadzenie i analiza danych,
 • • Mentoring mniej doświadczonych członków zespołu projektowego, w tym pomoc doktorantowi w jego części projektu,
 • • Udział w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • skan dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki